Interne audit ISO 9001 norm uitbesteden?

Wat is een interne audit?

Een interne audit voor de ISO 9001 norm is een onafhankelijk systematisch onderzoek naar het efficiënt functioneren van de organisatie. Een interne audit onderzoekt ook het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance).
De rapportage van de interne audit geeft mogelijkheden voor verbetering. 

De interne audit wordt uitgevoerd door een interne auditor of een intern auditteam in opdracht van de eigen organisatie. Het onderzoek vindt plaats door middel van interviews met de medewerkers.

Interne auditing voor de ISO 9001 norm is een toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem, uitgevoerd vogens een 3-jarige cyclus, met een rapportage over mogelijkheden voor verbetering binnen de organisatie.
Een goede interne audit levert als audit onderzoek-resultaten verbetermogelijkheden op voor de organisatie. Een interne audit-rapportage volgens de ISO 9001 norm is de basis voor efficiënter werken.

Naast de interne auditcyclus binnen het bedrijf, door iemand uit de eigen organisatie, met een toetsing op mogelijkheden voor optimalisering van processen zijn er ook nog de externe audits.
Dit extern onderzoek is een controle op het voldoen aan wetgeving ( compliance ) voorschriften en regels van bijvoorbeeld een ISO 9001 norm door een instantie van buiten het bedrijf.

Soorten interne audits

Er zijn drie soorten interne audits die het functioneren van de organisatie onderzoeken:

De interne systeemaudits van de hele organisatie:

De interne systeemaudit onderzoekt het voldoen aan interne regelgeving, externe regelgeving (compliance), analyse, verbeteringsacties en resultaten. 

De interne procesaudits primaire processen:

De interne procesaudit is een toetsing van het functioneren en de efficiency van de processen in de organisatie en een onderzoek naar de mogelijkheden tot verbetering van het functioneren van de organisatie via de regelgeving en/of uitvoering, de procesbeschrijvingen en de procesvoorwaarden;

De interne productaudits of dienstenaudits

De interne productaudit controleert of de processen voor de producten en diensten doeltreffend zijn en een gegarandeerd eindresultaat en dus klanttevredenheid opleveren.

Deze drie interne ISO 9001 kwaliteitsmanagementaudits worden in de praktijk vaak gecombineerd.

Interne auditing

Waarom zou u de interne auditing van het kwaliteitssysteem uitbesteden? 

Er zijn veel redenen om de interne auditing van uw kwaliteitssysteem uit te besteden. De twee belangrijkste redenen om de interne audit aan ISOMANAGEMENT toe te vertrouwen zijn de frustratie binnen de organisatie over het verplichte karakter van de interne audits en de verloren tijd voor nuttiger zaken.
De tweede frustratie over deze vorm van auditing is, dat deze controles overbodig lijken te zijn en weinig tot niets opleveren.
De derde reden is dat u met vertrouwen de volgende certificatie-audit tegemoet kunt zien voor verlenging van het ISO certificaat.

Interne audits binnen de organisatie uitbesteden?

Mogen interne audits ook uitbesteed worden? Ja, interne audits zijn audits binnen de organisatie in opdracht van een opdrachtgever binnen die organisatie. De auditor mag wel van buiten de organisatie komen.
Dit maakt de weg vrij om interne audits van binnen de organisatie uit te besteden.
Uitbesteden van audits binnen uw organisatie neemt de frustraties bij de werknemers weg en kan veel nieuwe impulsen geven aan verbetering van het functioneren van de organisatie. 

Interne audits ISO-9001 ISO-14001 ISO-27001 ISO-45001

Bij uitbesteding kan de "intern" auditor van ISOMANAGEMENT de interne audit voor ISO 9001 professioneel en op een praktische manier uitvoeren. Bij uitbesteding zorgen we bovendien, indien gewenst, voor de nodige aanpassingen in procedures, zodat u daarna ook weer gereed bent voor de ISO certificatie volgens de nieuwste ISO norm: ISO 9001:2015. (en/of voor ISO 14001 norm, de ISO 45001 norm, de ISO 27001 norm enzovoort)

Deze werkzaamheden door een ander te laten verrichten levert u ook een nieuwe kijk op het functioneren van uw organisatie. De interne auditresultaten in het rapport van een uitbestede interne audit geven nieuwe mogelijkheden tot verbetering.

Interne audits ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem

interne audit iso 9001
De Interne audit van het ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem is een systematisch onderzoek dat wordt uitgevoerd naar het goed en betrouwbaar functioneren van kwaliteitsmanagement en van de interne organisatie door een auditor of auditteam in dienst of in opdracht van die organisatie. 
De interne audit volgens de ISO 9001:2015 norm omvat onderzoek naar:
  • Efficëncy van de organisatie
  • werken met de Deming-cirkel (PDCA)
  • over de compliance van het managementsysteem met wet- en regelgeving; en 
  • compliance met de eigen procedures en de regels van de ISO 9001:2015 norm.

Checklist

Deze interne audit is een controle of inspectie maar is veel meer dan het volgen en afvinken van een audit checklist. Deze vorm van auditing is voorgeschreven door de ISO 9001 norm voor alle bedrijven zoals overheidsorganisaties en grote ondernemingen maar ook voor MKB bedrijven en ZZP-ers. Begrijpelijk dat een standaard checklist niet praktisch is.

Interne audit door externe auditor

De interne ISO 9001 kwaliteitssysteem-audits zijn onderdeel van ISO 9001 certificeringtrajecten en verplicht voor het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificaat. 
"Intern" houdt in "binnen" de organisatie. Intern of binnen de organisatie ISO 9001 auditeren kan wel door een externe auditor (uitbesteden) worden gerealiseerd.
Een interne audit door een ervaren externe auditor stelt de organisatie in staat de vraag te beantwoorden of de onderneming voldoet aan certificering eisen, aan continue verbetering en aan eisen van klanttevredenheid. Die klanttevredenheid is een basiseis van ISO 9001. Klanttevredenheid moet ook aantoonbaar zijn of aantoonbaar gemaakt worden tijdens externe audits en zo nodig verbeterd kunnen worden.

Onderzoek ISO 9001 kwaliteitssysteem
De kwaliteit van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt gemeten via de interne audit.
Een interne ISO 9001  kwaliteitsmanagementsysteem audit is, anders dan externe audits, een onderzoek binnen de organisatie naar het betrouwbaar functioneren van die organisatie, de processen binnen die organisatie en de bedrijfsresultaten van de organisatie op basis van de bedrijfsdoelstellingen.
Doel van de interne audit door een interne auditor is een betrouwbare analyse van het kwaliteitsmanagementsysteem, een verbeterde efficiënte organisatie en voldoen door het bedrijf aan de ISO 9001 certificaat norm-eisen

Interne audit iso 9001 norm - betrouwbaar systematisch onderzoek organisatie

Interne betrouwbaar systematisch onderzoek van de organisatie, uitgevoerd door eigen interne auditoren komen steeds minder vaak voor nu de ISO 9001 norm voorschrijft de kwaliteit van het functioneren van de organisatie te onderzoeken en mogelijke verbeteringen daarin aan het management aan te reiken.
Uitbesteden van dit betrouwbaar systematisch onderzoek van uw volgens de ISO 9001:2015 norm gecertificeerde organisatie aan een onafhankelijke partij geeft nu meer resultaat. Onafhankelijk en ervaren auditors geven meer kans op verbetering van organisatieprocessen en klanttevredenheid: het certificaat krijgt meerwaarde.

Interne auditors (auditteam) 

Interne auditors (of een auditteam) moeten aan een aantal eisen voldoen. De ISO 9001 norm stelt dat interne auditors of auditteams niet hun eigen werk mogen beoordelen. Natuurlijk betekent dat niet dat de organisatie het auditingproces niet zelf kan uitvoeren.
Maar een frisse onafhankelijke blik om naar uw ISO 9001 kwaliteitssysteem, en het management van processen en procedures te kijken levert wel vaak nieuwe inzichten op.
Interne auditoren of auditteams, zijn vaak professionals op hun vakgebied zoals bijvoorbeeld voor de certificatie-standaarden:  ISO 9001 14001 27001 45001.  ISO 9001 kwaliteitsmanagement, ISO 14001 milieuzorg en duurzaamheid, ISO 27001 informatieveiligheid en integriteit vertrouwelijke gegevens of ISO 45001, de vroegere Ohsas 18001, gezond en veilig werken met arbomanagement.

Compliance

Compliance is voor een organisatie belangrijk. Een compliance audit is het verifiëren op het naleven van wet- en regelgeving. De ISO normen eisen allemaal compliance van de organisatie ( MKB of grote onderneming). Compliance is werken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving).
Dit voldoen aan de normeisen en de eisen van de wet én de eisen van de organisatie wordt door de interne auditor gechecked, geëvalueerd en gerapporteerd. De compliance-audit is, behalve voor de ISO 9001 certificering norm, ook belangrijk voor de organisatie om risico's te kunnen beheersen.
Grotere organisaties zijn bekend met interne audits, externe audits, interviews, objectieve inspecties en financiële controle op compliance door een accountant. Inspecties en technische controles zijn ook standaard voor veel technische organisaties.
Compliance-audits middels onderzoek, interviews en toetsing door een eigen onafhankelijke bedrijfsauditor is voor veel andere organisaties een nieuw fenomeen.

Onderzoek naar verbetering processen in de organisatie

Interne audit

De interne audit is een onderzoek naar verbetermogelijkheden van het managementsysteem en de processen van de organisatie. Onderzoek naar verbetering van de processen in de organisatie is de kern van managementsystemen.
Deze verbeteringsmogelijkheden van de processen die worden gevonden bij een audit  zijn de start voor nieuwe doelstellingen voor de organisatie.

Rapportage en opvolging bevindingen auditor

De rapportage van de bevindingen van de auditor die de controle heeft uitgevoerd worden volgens een vaste procedure geregistreerd. 
Deze auditrapportage met bevindingen geeft de gewenste aanknopingspunten voor opvolging en verbetering van processen en managementsysteem.

Deze bevindingen worden door de auditor besproken met het management en resulteren zo in verbeteringsvoorstellen en acties. De opvolging van de rapportage van deze acties worden bewaakt door het management.

Kosten interne audits uitbesteden / informatie / offerte uitbesteden interne audits?


Bericht van een klant:

Hi Annelies,

Vorige week de externe ISO audit gehad.

We kregen bij de mondelinge uitleg te horen dat hij niets dan lof had voor hoe we  het doen. Na het lezen van jouw intern audit rapport zei hij: ‘ik kan zien dat ze daar weten waar ze mee bezig zijn en weten waar ze het over hebben’.

Dat wilde ik je mee geven op deze mooie maandag morgen 

Als je geïnteresseerd bent, in de bijlage het verslag.... 

Info aanvragen audits uitbesteden