Interne audit ISO 9001 uitbesteden?

Wat is een interne audit voor ISO 9001?

Een interne audit binnen een bedrijf voor ISO 9001 certificering is een onafhankelijk systematisch en gedisciplineerd onderzoek naar het efficiënt en betrouwbaar functioneren van de organisatie of onderneming.
Interne auditing voor ISO 9001 is een controle op het voldoen aan de eisen van de ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement (geldt ook voor ZZP-er of free-lancer).
Interne audits zijn de start en de basis van het ISO 9001 kwaliteitsmanagement verbeteringsproces.
Interne auditing is onderzoek en controle naar het voldoen aan de eisen van de ISO 9001 kwaliteitsnorm en een toetsing van het werken conform externe wet- en regelgeving (compliance) en de procedures van de eigen organisatie.

Resultaten ISO 9001 interne audits

De interne audit levert twee soorten resultaten:
  • Een interne audit analyseert en rapporteert mogelijke problemen en risico’s in processen zodat mogelijke afwijkingen fouten en gebreken geen calamiteiten of incidenten zullen doen ontstaan.
  • Een interne audit staat centraal binnen het kwaliteitsmanagementsysteem en de uitvoering levert als onderzoek-resultaten signalen op voor de leidinggevenden en het topmanagement voor verbetering, beheersing en aansturing van de eigen organisatie.

Uitvoering interne audit ISO 9001 kwaliteitsmanagement

Interne audits binnen de eigen organisatie zijn een fundamenteel onderdeel van gecertificeerde managementsystemen. 
Interne auditing voor ISO 9001 kwaliteitssystemen wordt uitgevoerd door een interne auditor of een intern auditteam in opdracht van de eigen organisatie.

De interne audit heeft een insteek voor de toetsing die afhankelijk is van risico's en eventuele afwijkingen binnen de organisatie die bij eerdere onderzoeken zijn gevonden.
Het interne audit onderzoek vindt plaats door middel van vragen (geen standaard vragenlijsten of checklists) tijdens interviews met de medewerkers.

Interne auditing voor de ISO 9001 norm is een verplichte controle of toets van het kwaliteitsmanagementsysteem

De interne audit moet wordt uitgevoerd volgens een 3-jarige cyclus, met een rapportage over mogelijkheden voor verbetering van klanttevredenheid binnen de organisatie.
Een interne audit rapportage volgens de ISO 9001 norm is de basis voor efficiënter werken.

Interne en externe audit

Naast de interne auditcyclus binnen het bedrijf, door een intern auditor uit de eigen organisatie, met een toetsing op mogelijkheden voor optimalisering van processen zijn er ook nog de externe audits door auditoren van buiten de organisatie.
Deze externe audit voor ISO 9001 certificering is een onderzoek of controle op het voldoen aan wetgeving ( compliance ) voorschriften en regels van bijvoorbeeld een ISO 9001 norm door een certificatie instelling van buiten het bedrijf.

Soorten interne audits kwaliteitsmanagement

Interne ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement audits die het functioneren van de organisatie onderzoeken zijn:

Interne audits managementsysteem:

De interne systeemaudit neemt het voldoen aan interne regelgeving onder de loep. Er wordt geanalyseerd of met het managementsysteem wordt voldaan aan externe regelgeving (compliance).
Er wordt gecheckt of kwaliteitsmanagement en de daarbij behorende analyse en verbeteringsacties een beter managementsysteem opleveren. 

Interne audits primaire processen:

De interne procesaudit is een toetsing van het functioneren en de efficiency van de processen in de organisatie en een onderzoek naar de mogelijkheden tot verbetering van het functioneren van de organisatie via de regelgeving en/of uitvoering, de procesbeschrijvingen en de procesvoorwaarden;

Interne audits producten en diensten

De interne productaudit kijkt naar de processen voor de producten en diensten. Er wordt gekeken of de processen doeltreffend zijn en een gegarandeerd eindresultaat van producten en diensten en dus klanttevredenheid opleveren.

Deze drie interne ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem audits worden in de praktijk vaak gecombineerd.
(Financiële audits door een accountant zijn meer gericht op compliance op de daarvoor geldende regelgeving zijn voor ISO 9001 niet relevant)

Interne auditing

Waarom zou u de interne auditing van het kwaliteitssysteem uitbesteden? 

Er zijn veel redenen om de interne auditing van uw kwaliteitssysteem uit te besteden. De twee belangrijkste redenen om de interne audit van uw kwaliteitssysteem aan ISOMANAGEMENT toe te vertrouwen zijn de frustratie binnen de organisatie over het verplichte karakter van de interne audits en de verloren tijd voor nuttiger zaken.
De tweede frustratie over deze vorm van auditing is, dat deze controles in de organisatie overbodig lijken te zijn en weinig tot niets opleveren.
De derde reden is dat u met vertrouwen de volgende certificatie-audit tegemoet kunt zien voor verlenging van het ISO certificaat.
In plaats van zelf de eigen auditor in dienst van de organisatie op te laten leiden kunt u een ervaren vakman inhuren die weet waar en hoe vragen te stellen tijdens interviews en hoe nuttige informatie te vinden.   

Interne audits binnen de organisatie extern uitbesteden?

Mogen interne audits ook uitbesteed worden? Ja, interne audits zijn audits binnen de organisatie in opdracht van een opdrachtgever binnen die eigen organisatie. De auditor mag wel van buiten de organisatie komen.

Dit maakt de weg vrij om interne audits binnen de organisatie uit te besteden aan een externe auditor.
Uitbesteden van audits binnen uw bedrijf of onderneming neemt de frustraties weg bij de werknemers en kan veel nieuwe impulsen geven aan verbetering van het functioneren van de organisatie. Een externe auditro kijkt ook weer met een frissen blik naar uw organisatie.

Interne audits normen ISO-9001 ISO 14001 ISO 27001 ISO 45001 ...

Bij uitbesteding kan de "intern" auditor van ISOMANAGEMENT de interne audit voor de ISO 9001 norm professioneel en op een praktische manier uitvoeren. Bij uitbesteding zorgen we bovendien, indien gewenst, voor de nodige aanpassingen in de procedures zodat u daarna gereed bent voor de ISO certificatie volgens de nieuwste standaarden ISO : ISO 9001:2015 en/of voor de ISO 14001 standaard, de ISO 45001 Arbo, de ISO 27001 norm en de regels en voorschiften van de ISO 27002 voor veiligheid en integriteit van gegevens, .... 
Deze onderzoeken binnen de onderneming laten uitvoeren naar het efficiënt en betrouwbaar functioneren door een extern adviseur levert u een nieuwe kijk op, op het functioneren van uw organisatie. De interne auditresultaten in het rapport van een uitbestede interne audit geven nieuwe mogelijkheden tot verbetering

Interne audits ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem

interne audits iso 9001

De Interne audit van het ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem is een systematisch onderzoek dat wordt uitgevoerd naar het goed en betrouwbaar functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem en van de interne organisatie door een auditor of auditteam in dienst van of in opdracht van die organisatie. 

De interne audit volgens de ISO 9001:2015 norm omvat onderzoek naar:
  • efficëncy van de interne organisatie
  • werken met de Deming-cirkel (PDCA) binnen de onderneming
  • compliance van het kwaliteitsmanagementsysteem met wet- en regelgeving; en 
  • volgen van de eigen procedures en de regels van de ISO 90012015 norm.
Omdat deze punteneen breed spectrum aan mogelijke vragen omvatten wordt soms gezocht naar een complete vragenlijst.

Interne audit checklist

Deze interne audit is geen controle of inspectie via het volgen en afvinken van een checklist.
Deze vorm van auditing naar de efficiency van de organisatie vereist inzicht in het functioneren van organisaties en de vaardigheid in het stellen van de juiste vragen tijdens interviews.
ISOMANAGEMENT adviseurs zijn in de praktijk in hetstellen van de juiste vragen. De checklist is vervangen door de interviewer die onderzoekt hoe het proces verloopt en alert is op en vraagt naar verbeteringsmogelijkheden.
Begrijpelijk dus dat standaard vragenlijsten of checklijsten om even te controleren en een kruisje te zetten niet praktisch is. 

Onderzoek ISO 9001 kwaliteitsmanagement binnen de organisatie

Het functioneren van kwaliteitsmanagement binnen de organisatie wordt gemeten via de interne audit.
Een interne ISO 9001  kwaliteitsmanagement audit is, anders dan externe audits, een onderzoek binnen de organisatie naar het betrouwbaar functioneren van die organisatie, de processen binnen die organisatie en de bedrijfsresultaten van de organisatie op basis van de bedrijfsdoelstellingen.
Doel van de interne audit door een interne auditor is een betrouwbare analyse van het kwaliteitsmanagementsysteem, een verbeterde efficiënte organisatie en voldoen door het bedrijf aan de ISO 9001 certificaat norm-eisen

Interne audit iso 9001 norm - betrouwbaar systematisch onderzoek organisatie

Betrouwbaar systematisch onderzoek in de organisatie, uitgevoerd door eigen interne auditoren komen steeds minder vaak voor nu de ISO 9001-norm voorschrijft de kwaliteit van het functioneren van de organisatie te onderzoeken en mogelijke verbeteringen daarin aan het management aan te reiken.
Uitbesteden van dit betrouwbaar systematisch onderzoek van uw volgens de ISO 9001:2015 norm gecertificeerde organisatie aan een onafhankelijke partij geeft nu meer resultaat. Onafhankelijk en ervaren auditors geven meer kans op verbetering van organisatieprocessen en klanttevredenheid: het certificaat krijgt meerwaarde.

Interne auditors (auditteam) 

Interne auditors (of een auditteam) moeten aan een aantal eisen voldoen. De ISO 9001 norm stelt dat interne auditors of auditteams niet hun eigen werk mogen beoordelen. Natuurlijk betekent dat niet dat de organisatie het auditingproces niet zelf kan uitvoeren.
Maar een frisse onafhankelijke blik om naar uw ISO 9001 kwaliteitssysteem, en het management van processen en procedures te kijken levert wel vaak nieuwe inzichten op.

Een interne audit is eigenlijk een inwendig onderzoek om de gezondheid van de organisatie te controleren. Op de Europese interne markt is auditing door een geaccrediteerde partij een must voor commercieel vertrouwen van internationale ondernemingen.

Interne auditoren of auditteams, zijn daarom vaak professionals op hun vakgebied zoals bijvoorbeeld voor de certificatie-standaarden:  ISO 9001 14001 27001 45001.  ISO 9001 kwaliteitsmanagement, ISO 14001 milieuzorg en duurzaamheid, ISO 27001 informatieveiligheid en integriteit vertrouwelijke gegevens of ISO 45001, de vroegere Ohsas 18001, gezond en veilig werken met arbomanagement.

Compliance organisatie met wet- en regelgeving

Compliance is voor een organisatie belangrijk. Een compliance audit is het verifiëren op het naleven van wet- en regelgeving. De ISO normen eisen allemaal compliance van de organisatie ( MKB of grote onderneming). Compliance is werken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
Dit voldoen aan de normeisen en de eisen van de wet én de eisen van de organisatie wordt door de interne auditor gechecked, geëvalueerd en gerapporteerd. De compliance-audit is, behalve voor de ISO 9001 certificering norm, ook belangrijk voor de organisatie om risico's te kunnen beheersen.
Grotere organisaties zijn bekend met interne audits, externe audits, interviews, objectieve inspecties en financiële controle op compliance door een accountant. Inspecties en technische controles zijn ook standaard voor veel technische organisaties.
Compliance-audits middels onderzoek, interviews en toetsing door een eigen onafhankelijke bedrijfsauditor van de ISOMANAGEMENT organisatie, is voor veel andere organisaties een nieuw fenomeen.

Onderzoek naar verbetering processen in de organisatie

Interne audit

De interne audit is een onderzoek naar verbetermogelijkheden van het managementsysteem en de processen van de organisatie. Onderzoek naar verbetering herstel of correctie van de processen in de organisatie is de kern van managementsystemen.
Deze mogelijkheden voor optimalisatie van de processen die worden gevonden bij een audit  zijn de start voor nieuwe doelstellingen voor de organisatie.

Rapportage en opvolging bevindingen auditor

De rapportage van de bevindingen van de auditor die de controle heeft uitgevoerd en het functioneren van de organisatie heeft onderzocht worden in een goed leesbaar verslag geregistreerd. 
Dit rapport van het onderzoek met de bevindingen van de auditor geeft de gewenste aanknopingspunten voor opvolging en verbetering van processen en managementsysteem.

De bevindingen in deze verslaggeveing worden door de auditor besproken met het management en resulteren zo in verbeteringsvoorstellen en acties. De opvolging van de rapportage van deze acties worden bewaakt door het management.

Prijsindicatie kosten interne audits uitbesteden / informatie / offerte uitbesteden?

Een prijsindicatie van de kosten of een offerte voor het uitbesteden van interne audits kunt u hieronder aanvragen. U ontvangt binnen enkele uren onze reactie.

Informatie of offerte kosten interne audit uitbesteden aan ISOMANAGEMENT


Bericht van een klant:

Hi Annelies,

Vorige week de externe ISO audit gehad.

We kregen bij de mondelinge uitleg te horen dat hij niets dan lof had voor hoe we  het doen. Na het lezen van jouw intern audit rapport zei hij: ‘ik kan zien dat ze daar weten waar ze mee bezig zijn en weten waar ze het over hebben’.

Dat wilde ik je mee geven op deze mooie maandag morgen 

Als je geïnteresseerd bent, in de bijlage het verslag.... 

Info aanvragen audits uitbesteden