Interne audit ISO 9001 uitbesteden

Interne audits

Waarom zou u een interne audit van het kwaliteitssysteem uitbesteden

Er zijn veel redenen om interne audits uit te besteden. De twee belangrijkste redenen om de interne audit aan ISOMANAGEMENT toe te vertrouwen zijn de frustratie binnen de organisatie over het verplichte karakter van de interne audits en de verloren tijd voor nuttiger zaken.
De tweede frustratie is dat deze controles overbodig lijken te zijn en weinig tot niets opleveren.

Interne audits uitbesteden?

Interne audits uitbesteden neemt de frustraties bij de werknemers weg en kan wel nieuwe impulsen geven aan verbetering. 
Bij uitbesteding kan de "intern" auditor van ISOMANAGEMENT de interne audit voor ISO 9001 professioneel en op een praktische manier uitvoeren. Bij uitbesteding zorgen we bovendien, indien gewenst, voor de nodige aanpassingen in procedures, zodat u daarna ook weer gereed bent voor de ISO certificatie volgens de nieuwste ISO norm: ISO 9001:2015. (Ook voor ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001 enzovoort)

Deze werkzaamheden door een ander te laten verrichten levert u ook een nieuwe kijk op het functioneren van uw organisatie. De interne auditresultaten in het rapport van een uitbestede interne audit geven nieuwe mogelijkheden tot verbetering.

Interne Audit kwaliteitsmanagementsysteem

interne audit iso 9001
De Interne audit van het kwaliteitsmanagementsysteem is een systematisch onderzoek dat wordt uitgevoerd naar het goed en betrouwbaar functioneren van dat kwaliteitsmanagementsysteem en van de interne organisatie door een auditor of auditteam in dienst of in opdracht van die organisatie. 
De ISO 9001 interne audit gaat over werken met de Deming-cirkel over PDCA en de compliance van het kwaliteitsmanagementsysteem met de regels van de ISO norm.

Deze ISO 9001 audit is een controle of inspectie maar is veel meer dan het volgen en afvinken van een audit checklist. Deze vorm van auditing is voorgeschreven door de ISO 9001 norm voor alle bedrijven zoals overheidsorganisaties en grote ondernemingen maar ook voor MKB bedrijven en ZZP-ers.
De interne ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem audits zijn onderdeel van ISO 9001 certificeringtrajecten en verplicht voor het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificaat. 
"Intern" houdt in "binnen" de organisatie. Intern of binnen de organisatie ISO 9001 auditeren kan wel door een externe auditor worden gerealiseerd.
Een interne audit door een ervaren auditor stelt de organisatie in staat de vraag te beantwoorden of de onderneming voldoet aan certificering eisen, aan continue verbetering en aan eisen van klanttevredenheid.

Interne audit ISO 9001 kwaliteitssysteem
Een ISO 9001 kwaliteitssysteem of kwaliteitsmanagementsysteem is een managementsysteem volgens de ISO 9001 kwaliteitsnorm. De kwaliteit van het managementsysteem wordt gemeten via de interne audit.
Een interne ISO 9001-audit is, anders dan externe audits, een onderzoek binnen de organisatie naar het functioneren van die (ISO 9001 norm gecertificeerde) organisatie, de processen binnen die organisatie en de bedrijfsresultaten van de organisatie op basis van de bedrijfsdoelstellingen.
Doel van de interne audit door de interne auditor: analyse van het kwaliteitssysteem, een efficiënte organisatie en voldoen door het bedrijf aan de ISO 9001 certificaat norm-eisen

Interne audit iso 9001 norm - systematisch onderzoek organisatie

Interne systematisch onderzoek van de organisatie, uitgevoerd door eigen interne auditoren komen steeds minder vaak voor nu de ISO 9001 norm voorschrijft de kwaliteit van het functioneren van de organisatie te onderzoeken en mogelijke verbeteringen daarin aan het management aan te reiken.
Uitbesteden van de interne audits van uw volgens de ISO 9001:2015 norm gecertificeerde organisatie aan een onafhankelijke partij geeft nu meer resultaat: meer kans op verbetering van organisatieprocessen en klanttevredenheid: het certificaat krijgt meerwaarde.

Interne auditors (auditteam) 

De auditor voor interne audits moet aan een aantal eisen voldoen. De ISO 9001 norm stelt dat een interne ISO auditor niet zijn eigen werk mag beoordelen. Natuurlijk betekent dat niet dat de organisatie het auditingproces niet zelf kan uitvoeren.
Maar een frisse onafhankelijke blik om naar uw ISO 9001 kwaliteitssysteem, en het management van processen en procedures te kijken levert wel vaak nieuwe inzichten op. Daarbij maakt het geen verschil of u nu een product of een dienst levert.
 Interne auditoren of auditteams, zijn vaak professionals op hun vakgebied zoals bijvoorbeeld voor de certificatie-standaarden:  ISO 9001 14001 27001 45001.  ISO 9001 kwaliteitsmanagement, ISO 14001 milieuzorg en duurzaamheid, ISO 27001 informatieveiligheid en integriteit vertrouwelijke gegevens of ISO 45001, de vroegere Ohsas 18001, gezond en veilig werken met arbomanagement.....

Systeemaudit procesaudit productaudit en dienstenaudit

interne audit

Interne audits voor de ISO 9001 certificatie zijn, afhankelijk van de doelstelling en het onderwerp, te verdelen in:

  • De interne systeemaudit van de hele organisatie:
    Bij de interne systeemaudit richten de vragen van de interne auditor aan de audittee zich op het systeem van voldoen aan interne regelgeving,exteren regelgeving (compliance), analyse, verbeteringsacties en resultaten. 
  • De Interne procesaudit primaire processen:
    Bij het onderdeel interne procesaudit richt het interview en de toetsing van het proces bij de audittees zich op de efficiency van de processen in de organisatie en de auditor onderzoekt de mogelijkheden tot verbetering van de regelgeving en/of uitvoering, de procesbeschrijvingen en de procesvoorwaarden;
  • De Interne productaudit of dienstenaudit:
    De interne auditor (auditoren / auditteam) onderzoekt of de processen ook doeltreffend zijn en een gegarandeerd eindresultaat en dus klanttevredenheid opleveren.
In de praktijk worden deze interne kwaliteitsaudits vaak gecombineerd.

Compliance

Compliance is voor een organisatie belangrijk. Een compliance audit is het verifiëren op het naleven van wet- en regelgeving. De ISO normen eisen allemaal compliance van de organisatie ( MKB of grote onderneming). Compliance is werken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving).
Dit voldoen aan de normeisen en de eisen van de wet én de eisen van de organisatie wordt door de interne auditor gechecked, geëvalueerd en gerapporteerd. De compliance-audit is, behalve voor de ISO 9001 certificering norm, ook belangrijk voor de organisatie om risico's te kunnen beheersen.
Grotere organisaties zijn bekend met interne audits, externe audits, interviews, objectieve inspecties en financiële controle op compliance door een accountant. Inspecties en technische controles zijn ook standaard voor veel technische organisaties.
Compliance-audits middels onderzoek, interviews en toetsing door een eigen onafhankelijke bedrijfsauditor is voor veel andere organisaties een nieuw fenomeen.

Auditonderzoek naar verbetering organisatie

Interne audit

De interne audit is een onafhankelijk onderzoek naar verbetermogelijkheden van het managementsysteem van de organisatie. Onderzoek naar organisatieverbetering van de organisatie is de kern van managementsystemen. Onderzoek naar het verbeteren van processen producten en diensten.
De verbetering van de processen die worden geaudit  is de start voor nieuwe doelstellingen voor organisatieverbetering.

Auditrapportage

De rapportage van de interne audit wordt volgens een vaste procedure geregistreerd door de auditor. De auditor legt de rapportage van de bevindingen vast in een auditrapport.
De interne auditor moet in de rapportage van dit onderzoek extra aandacht geven aan de registratie van eventuele tekortkomingen en mogelijkheden tot verbetering. De rapportage van de interne auditresultaten geeft dan aanknopingspunten voor resultaatgericht management. 

Kosten interne audits uitbesteden / informatie / offerte uitbesteden interne audits?


Bericht van een klant:

Hi Annelies,

Vorige week de externe ISO audit gehad.

We kregen bij de mondelinge uitleg te horen dat hij niets dan lof had voor hoe we  het doen. Na het lezen van jouw intern audit rapport zei hij: ‘ik kan zien dat ze daar weten waar ze mee bezig zijn en weten waar ze het over hebben’.

Dat wilde ik je mee geven op deze mooie maandag morgen 

Als je geïnteresseerd bent, in de bijlage het verslag.... 

Info aanvragen audits uitbesteden