Interne audit ISO 9001 uitbesteden?

De interne audit voor ISO 9001 kwaliteitsmanagement uitbesteden levert eenvoudig een systematisch en periodiek onderzoek en analyse naar het op de juiste wijze functioneren van de organisatie middels interviews en het stellen van vragen. Vijf belangrijke voordelen. Uitbesteden van de uitvoering van de interne audit voorkomt frustraties en irritaties en levert belangrijke voordelen zoals een professionele rapportage en verbetering van de resultaten tegen lagere kosten.

Interne audit uitbesteden

Interne audits periodiek uitvoeren binnen de organisatie en controle en onderzoek door middel van interviews en het vragen stellen aan collega's over hoe betrouwbaar hun uitvoering functioneert kan best lastig zijn.
De interne audit is een planmatig en volgens een vast systeem opgezet regelmatig terugkerend periodiek onderzoek binnen de organisatie. De planning van deze interne audits moet laten zien dat elk jaar stelselmatig een gedeelte van de normeisen wordt onderzocht waarmee dan een analyse plaatsvindt naar het op de goede manier functioneren van de organisatie. 

De norm geeft aan dat elke 3 jaar volgens een vast patroon consequent alle processen stelselmatig moeten worden geaudit om zeker te zijn van de meest efficiënte manier van werken én van het werken conform de ISO norm. 
Dit interne periodieke onderzoek, via interviews door derden, of een afdeling op de juiste manier functioneert en stap voor stap in de juiste volgorde de processtappen volgt levert soms door de manier van vragen stellen vervelende situaties en wrijving op. 

De planmatige uitvoering van het interne audit onderzoek en analyse kan worden uitbesteed aan een externe onderneming of dienstverlener. Deze interne audit regelmatig outsourcen is een strategische keuze waarmee u een dienstverlener van buiten de organisatie met specialistische kennis inhuurt om de activiteiten van de organisatie effectief en doeltreffend te laten controleren op een betrouwbare uitvoering en te kijken naar mogelijkheden tot verbetering.

Het stellen van de juiste vragen, goed luisteren en zo nodig doorvragen tot er voldoende informatie is over een efficiënt en betrouwbaar functioneren van de processen binnen de organisatie maken het verschil tussen veel of weinig resultaat. 
De interne audit naar het op de juiste wijze functioneren van de organisatie uitbesteden levert ook een professionele rapportage waarin de bevindingen van het onderzoek op de juiste wijze in een duidelijk verslag worden gerapporteerd.

 De 5 belangrijkste voordelen Interne ISO 9001 audits uitbesteden:

De belangrijkste voordelen van uitbesteden van het de interne audit naar de mogelijkheden tot verbetering van de uitvoering van de werkzaamheden binnen de organisatie zijn:
1. Voorkom irritatie.
Interne ISO 9001 audits frustreren en irriteren de werknemers en leidinggevenden en geeft ergernis bij de geauditeerden binnen de organisatie doordat zowel het management, als het personeel in de uitvoering, het nut van de beoordeling tijdens dit onderzoek niet inzien.
Werknemers die bij interne audits worden betrokken raken bovendien geïrriteerd omdat ze de door collega's tijdens interviews gestelde vragen zien als een negatieve beoordeling van hun eigen manier van werken en hun kennis van zaken. Bij het systematisch uitbesteden van interne ISO 9001 audits aan derden van buiten uw organisatie, in plaats van het eigen personeel, voorkomt u deze vervelende bijzaken.

2. Verbeter resultaten

 • Wanneer de interne audit geen resultaten oplevert is het verloren moeite. Een audit wordt verondersteld winst op te leveren in de vorm van kansen op verbetering van efficiency en vermindering van de mogelijkheid tot incidenten.
 • Wanneer de interne audit wordt uitgevoerd naar het op de goede manier functioneren van de processen levert dit meerwaarde op door signalering van verbetermogelijkheden en optimalisering van de organisatie.  Die betere resultaten van de processen zijn ook het gevolg van een meer gerichte opvolging van de verbetermogelijkheden uit de interne audit door de bewaking van die acties en de uitkomsten daarvan bij een regelmatige uitbesteding van de interne audit aan een externe auditor.

3. Stellen tijdens interviews de juiste vragen

 • De kunst van het stellen van de juiste vragen wordt niet door iedereen even goed beheerst.
  Bij uitbesteden van interne audits van ISO 9001 kwaliteitssystemen stellen we in het vraaggesprek vaak open vragen die meestal niet met één woord of zin te beantwoorden zijn. Interne auditoren stellen door de voorkennis die zij bezitten tijdens interviews vaak suggestieve vragen omdat ze denken het antwoord al te weten;
 • Vraag niet naar naar de bekende weg, stel geen overbodige vragen alleen om maar vragen te hebben;
 • Nodig uw gesprekspartner tijdens de interviews uit tot open antwoorden en vraag specifiek om hulp bij het verkrijgen van inzicht in het betreffende proces;
 • Een auditor moet altijd proberen om meer inlichtingen in te winnen over het te onderzoeken terrein dan hij verwacht te zullen krijgen! De kern van een goede manier van interviewen van auditees is niet vragen naar wat je te weten wilt komen maar.. wat weet ik nog niet?!
 • Stel de te interviewen persoon geen bijzonder lastige vragen, verg van niemand het onmogelijke door zaken te vragen buiten zijn directe vakgebied. Probeer wel te weten te komen welke onderdelen van zijn werkproces volgens hem of haar beter zouden kunnen, wat zou het werken makkelijker maken?
 • Interne auditoren krijgen vaak een lijst met vragen die tijdens de periodieke interviews gesteld moeten worden als hulpmiddel en waar na de notering van de antwoorden bij elk punt op de lijst een vinkje op deze controlelijst wordt gezet. Deze checklists of afvinklijsten hebben voor de interne audit geen toegevoegde waarde omdat juist onverwachte zaken en nog onbekende informatie die gegevens en data opleveren waar u naar op zoek bent;
 • Het stellen van de juiste vragen en goed luisteren naar antwoorden die worden gegeven, doorvragen tot er voldoende informatie is behoort tot de competenties van iedere externe auditor;
 • Bij een uitbesteding van de interne ISO 9001 audit controleert een auditor tijdens een interview altijd via vragen of de input bij een specifiek proces voldoende inhoud heeft en tijdig en juist wordt aangereikt om een goede output te garanderen. Weet degene die de input ontvangt voldoende om bij lastige kwesties de goede oplossing te gaan gebruiken? 
 • Een auditor van buiten de onderneming weet door de juiste vraagstelling tijdens vraaggesprekken binnen die organisatie met het management, de werknemers en eventueel ander beschikbaar personeel ook deze mensen tot nadenken aan te zetten over hun werkwijze;
 • Bij het uitbesteden van interne ISO 9001 audits aan een externe partij, onafhankelijk van de eigen organisatie, verbeteren de resultaten door het stellen van de juiste vragen aan werknemers en leidinggevenden en door een professionele rapportage van de antwoorden tegen lagere kosten.

4. Rapportage van intern onderzoek met aanbevelingen

Nadat de vraaggesprekken zijn afgenomen wordt de rapportage van de bevindingen van het interne onderzoek van de organisatie schriftelijk worden vastgelegd en besproken met alle belanghebbenden.
De rapportage van de uitkomsten van deze doorlichting van de organisatie en de verkregen inzichten geeft de resultaten niet weer in een cijfer of beoordeling of iets fout of goed gaat, dat zou negatieve gevolgen opleveren. Nee, de rapportage van de tijdens de interne audit verzamelde informatie moet resultaten opleveren die gelden als aanbevelingen voor verbetering van structuren werkwijzen processen en procedures binnen de organisatie.

5. Lagere kosten

De kosten die worden besteedt aan interne audits worden voor de organisatie bij uitbesteding van dit onderzoek veel lager, deze investering in de uitgaven voor interne audits bestaan uit de indirecte kosten voor de tijdsbesteding aan voorbereiding en uitvoering van het onderzoek.
Deze kosten worden gemaakt door uw medewerkers, leidinggevenden en medewerkers in tijd en geld die niet aan projecten producten, diensten kan worden besteed.
Deze kosten zijn bij uitbesteding van dit systematisch onderzoek aan derden van buiten de organisatie veel lager.
De uitgaven aan kosten van  interne audits voor de normen ISO-9001, ISO-27001, ISO-14001 en 45001 leveren vaak ook verbeteringen in de bedrijfsvoering op.

ISO 9001

ISO 9001 is een norm voor verbetering van processen structuren en werkwijzen binnen een organisatie. Met een goede systematisch uitvoering van de interne ISO 9001 audits en het stellen van de juiste vragen aan werknemers en leidinggevenden tijdens de interviews wordt ook de winstgevendheid en de continuïteit van de organisatie verbeterd. Uitbesteding is hier een welkome mogelijkheid.
ISO 9001 is gebaseerd op tevreden klanten, klanttevredenheid zorgt voor lagere verkoopkosten en minder faalkosten. Om zowel de klanttevredenheid als de continuïteit van het bedrijf te waarborgen eist ISO 9001 een periodieke interne audit waar tijdens de interviews systematisch ook de vraag wordt gesteld wat binnen de organisatie bekend is over hoe de klant denkt over de prestaties van het bedrijf.

Intern

Intern een ISO 9001 audit uitvoeren betekent binnen het bedrijf door eigen werknemers of management. Intern ISO 9001 auditen kan ook betekenen door een ISO 9001 auditor waaraan het interne auditproces is uitbesteed. Centraal staat wel dat deze interne of "externe" beoordelaar onafhankelijk is ten opzichte van de te auditen processen en voldoende kennis heeft om op de juiste wijze vragen te stellen tijdens interviews. De interne ISO 9001 audit is de spil van kwaliteitsmanagementsystemen en haalt bij goede wijze van vragen stellen de mogelijkheden tot efficiënter werken naar boven.

Auditing

Interne audit is een vorm van onderzoek die gebruikt word door grote organisaties zoals de overheid, grote ondernemingen en grote instellingen. Deze onderzoeksmethode met een doorlichting en observatie van organisatie en haar processen behoort sinds de invoering van kwaliteitsmanagement tot de normale zaken binnen het bedrijf.
Interne audits, interne auditors en auditrapportages van dit soort toetsen binnen het bedrijf of door een externe auditor in opdracht van het eigen bedrijf, zijn ook in kleinere ondernemingen en eenmanszaken een periodiek gebeuren. 

De interne auditing ISO-9001 is een onderzoek, inspectie en controle binnen het eigen bedrijf om inzicht te verkrijgen in de goede werking van de organisatie door te kijken naar de processen. Deze interne toetsing en beoordeling kan worden uitbesteed aan derden om de gevolgde stappen te verduidelijken en levert dan een oordeel op of de gevolgde werkwijzen op de juiste wijze hebben bijgedragen aan de bedrijfsresultaten.
De interne ISO-9001 audit is ook een controle op het voldoen aan de eisen van de ISO-norm en het werken van medewerkers en management conform de voorschriften en instructies van de eigen organisatie. Interne audits zijn ook een hulpmiddel voor kleine bedrijven ZZP-ers en free-lancers, ook hier is uitbesteding een goed hulpmiddel. Ook hier is het stellen van de juiste vragen aan personeel en leiding cruciaal evenals een professionele rapportage.
Interne audits zijn de start en de basis van het ISO 9001 kwaliteitsmanagement verbeteringsproces.
Interne auditing is onderzoek en test door een objectief onafhankelijk deskundige naar het voldoen aan de eisen van de ISO 9001 kwaliteitsnorm en een toetsing van het werken conform externe wet- en regelgeving (compliance).
De interne auditor kijkt ook naar de processen en de gevolgde werkwijzen en procedures van de eigen organisatie.
U kunt irritaties en frustraties voorkomen de resultaten verbeteren door de juiste vragen te stellen en een professioneel rapport met aanbevelingen realiseren door de interne audit uit te besteden.
Uitbesteding van de interne ISO 9001 audit door de organisatie betekent de uitvoering van het auditproces door derden, deze uitbesteding is het gevolg van een strategische keuze door de leiding van de organisatie om deze onderzoeksactiviteiten uit te besteden aan een dienstverlenende onderneming die gespecialiseerd is in deze werkzaamheden.

Interne audits hebben de volgende onderdelen:

 1. Auditing van compliance. Bij dit onderdeel van de audit wordt gecontroleerd en geverifieerd op de naleving van algemene wet- en regelgeving en het werken conform de normen en regels van de organisatie zelf.
 2. Een ander onderdeel van de interne audit is de controle op de werking van het systeem van verbetering. Dit aspect van de interne audits evalueert de activiteiten en vooruitgang van verbetering volgens de vastgelegde structuur in het managementsysteem. Dit aspect verifieert of de gevolgde methoden resultaten opleveren in de vorm van meer efficiency en minder incidenten.
 3. Het derde element van interne audit is een onafhankelijke en objectieve beoordeling van de operationele processen. Deze onafhankelijkheid kan worden verbeterd door het uitbesteden van deze beoordeling aan een externe deskundige. Bij deze onafhankelijke deskundige evaluatie wordt geverifieerd of de input en output van processen voldoen aan de eisen. Elke activiteit in de procesketen moet waarde toevoegen en gericht zijn op de gewenste, verwachte en geëiste kenmerken status en kwaliteit van het eindproduct in dit proces.

Resultaten interne audits

De interne audit voor ISO 9001 levert verschillende resultaten op:
 1. Een review en beoordeling van de resultaten en uitkomsten van de gestelde doelen van de organisatie;
 2. Een analyse en rapportage van mogelijke problemen en risico’s in processen zodat mogelijke afwijkingen fouten en gebreken geen calamiteiten of incidenten zullen doen ontstaan;
 3. Een interne audit staat centraal binnen het kwaliteitsmanagementsysteem en de uitvoering levert als onderzoek-resultaten signalen op voor de leidinggevenden en het topmanagement voor verbetering, beheersing en aansturing van de eigen organisatie;
 4. De onderzoeksresultaten van deze interne audit-toetsing en het verzamelen van informatie zijn basiselementen voor de verbeteringsanalyse en managementreview / directiebeoordeling

Uitvoering interne audit ISO 9001 kwaliteitsmanagement

Interne ISO 9001 audits worden uitgevoerd binnen de eigen organisatie en zijn een fundamenteel onderdeel van gecertificeerde managementsystemen. De uitvoering en opvolging van de resultaten van de interne audit staat centraal in de PDCA (Plan Do Check Act) cirkel.
De uitvoering van interne auditing voor ISO 9001 kwaliteitssystemen is de taak van een interne auditor of bij uitbesteding aan een externe auditor of extern auditteam in opdracht van de eigen organisatie.

Deze interne audit-controle heeft een insteek voor de toetsing die afhankelijk is van risico's en eventuele afwijkingen binnen de organisatie die bij eerdere onderzoeken inspecties en controles zijn gevonden.
Het intern onderzoek door de interne auditor vindt plaats door middel van vragen (geen standaard vragenlijsten of checklists) tijdens interviews met de medewerkers.

Interne auditing voor de ISO 9001 norm is een verplichte controle of toets van het kwaliteitsmanagementsysteem en verificatie op het voldoen aan de eisen.

De interne audit moet volgens de ISO-normering worden uitgevoerd volgens een 3-jarige cyclus met een rapportage over mogelijkheden voor verbetering van klanttevredenheid binnen de organisatie.
Een interne audit rapportage volgens de ISO 9001 norm is de basis voor efficiënter werken.

Interne auditing en externe audit

Naast de interne auditcyclus binnen het bedrijf, door een intern auditor uit de eigen organisatie, met eigen onderzoek en een toetsing op mogelijkheden voor optimalisering van processen binnen de organisatie zijn er ook nog de externe audits door auditoren van buiten de organisatie. 
Deze externe audit voor ISO 9001 certificering is een onderzoek of controle op het voldoen aan wetgeving ( compliance ) voorschriften en regels van bijvoorbeeld een ISO 9001 norm door een certificatie instelling van buiten het bedrijf. Deze vorm van exterene auditing kan als resultaat een certificaat opleveren.

Interne auditing

Waarom zou u de interne auditing van het kwaliteitssysteem uitbesteden? 

Er zijn veel redenen om de interne auditing van uw kwaliteitssysteem aan een derde partij uit te besteden. 
De twee belangrijkste redenen om de interne audit van uw kwaliteitssysteem aan ISOMANAGEMENT toe te vertrouwen zijn: de frustratie en ergernis binnen de organisatie over het verplichte karakter van de interne audits en de teleurstelling als dit weer niets oplevert en de aan het onderzoek besteedde tijd, tijd die dan verloren is voor nuttiger zaken.
De tweede frustratie over deze vorm van auditing is, dat deze controles in de organisatie overbodig lijken te zijn en weinig tot niets opleveren.

De derde reden voor uitbesteding van de interne audit is dat u na controle door onze auditor met vertrouwen de volgende certificatie-audit tegemoet kunt zien voor verlenging van het ISO certificaat.

Interne audits binnen de organisatie extern uitbesteden?

Mogen interne audits ook uitbesteed worden? Ja, interne audits zijn audits binnen de organisatie in opdracht van een opdrachtgever binnen die eigen organisatie. De auditor mag wel van buiten de organisatie komen.

Dit maakt de weg vrij om intern audit-onderzoek binnen de organisatie uit te besteden aan een externe auditor.
Uitbesteden van interne audits binnen uw bedrijf of onderneming neemt de frustraties weg bij de werknemers en kan veel nieuwe impulsen geven aan verbetering van het functioneren van de organisatie. Een externe auditor kijkt ook weer met een frisse blik naar uw organisatie.

Interne audits managementsystemen uitbesteden

Bij uitbesteding kan de "intern" auditor van ISOMANAGEMENT de interne audit voor de ISO 9001 norm professioneel en op een praktische manier uitvoeren. Bij uitbesteding van de interne audit zorgen we bovendien, indien gewenst, voor de nodige aanpassingen in de procedures zodat u daarna gereed bent voor de ISO-certificatie. Uitbesteding van de interne audits aan ISOMANAGEMENT voorkomt  ergernis en frustraties bij uw werknemers, levert betere resultaten door het stellen van de juiste vragen, u ontvangt een professioneel rapport met aanbevelingen én het kost u en uw werknemers veel minder tijd.

ISOMANAGEMENT verzorgt interne audits voor de managementsystemen:

 • ISO 9001 de meest bekende managementsysteem norm voor kwaliteitsmanagement binnen organisaties van elke grootte
 • ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27001 managementsysteem garandeert veiligheid voor alle soorten interne digitale informatie en de veiligheid en integriteit van gegevens.
 • ISO 14001, de norm voor managementsystemen die zich richten op het verbeteren van prestaties binnen de onderneming op het gebied van milieu en duurzaamheid
 • ISO 45001, de norm voor managementsystemen voor ARBO en optimaliseren van veilig en gezond werken binnen bedrijven.

Deze audit-onderzoeken binnen de onderneming laten uitvoeren door een extern adviseur levert u een nieuwe kijk op, op het functioneren van uw organisatie. De interne auditresultaten in het rapport van een uitbestede interne audit geven nieuwe mogelijkheden tot verbetering zowel bij ISO-9001, ISO-27001, ISO-14001 als ISO-45001 normen.

Interne audits ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem

interne audits iso 9001

De Interne audit van het ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem is een systematisch onderzoek dat wordt uitgevoerd naar het goed en betrouwbaar functioneren van het ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem en van de interne organisatie door een auditor of auditteam in dienst van of in opdracht van die organisatie. 

De interne audit volgens de ISO 9001:2015 norm omvat onderzoek naar:
 1. efficëncy en optimalisatie van de interne organisatie door verbetering van processen;
 2. werken met de Deming-cirkel PDCA (Plan Do Check Act) binnen de onderneming
 3. compliance van het kwaliteitsmanagementsysteem met wet- en regelgeving; en 
 4. volgen van de eigen procedures voorschriften en de regels van de ISO 90012015 norm.
Omdat deze punten een breed spectrum aan mogelijke vragen omvatten wordt soms gezocht naar een complete vragenlijst.

Interne audit checklist

Deze interne audit is geen controle of inspectie via het volgen en afvinken van een checklist.
Deze vorm van interne auditing naar de efficiency van de organisatie vereist inzicht in het functioneren van organisaties en de vaardigheid in het stellen van de juiste vragen en beoordelen van de antwoorden tijdens interviews.
ISOMANAGEMENT adviseurs zijn deskundig en hebben ervaring opgedaan in de praktijk in het stellen van de juiste vragen. De checklist is vervangen door de interviewer die onderzoekt hoe het proces verloopt en alert is op en vraagt naar verbeteringsmogelijkheden.
Begrijpelijk dus dat onze onderzoekers niet uitgaan van  standaard vragenlijsten of checklijsten om even te controleren en begrijpelijk dat een kruisje te zetten niet praktisch is en weinig oplevert. 

Onderzoek ISO 9001 kwaliteitsmanagement binnen de organisatie

Het onderzoek naar het functioneren van kwaliteitsmanagement binnen de organisatie wordt uitgevoerd via de interne audit.
Een interne ISO 9001 kwaliteitsmanagement audit is, anders dan externe audits, een onderzoek en controle binnen de organisatie naar het betrouwbaar functioneren van die organisatie, de processen binnen die organisatie en de bedrijfsresultaten van de organisatie op basis van de bedrijfsdoelstellingen. 
Doel van het onderzoek via de interne audit door een interne auditor is een betrouwbare toetsing en analyse van het kwaliteitsmanagementsysteem.  Het onderzoek geeft antwoord op de vraag: zijn we wel "in control". De onderzoeksrapportage geeft verbeterpunten voor een efficiënte organisatie en is een verificatie van het voldoen door het bedrijf aan de ISO 9001 certificaat norm-eisen

Interne audit iso 9001 norm - betrouwbaar systematisch onderzoek organisatie

Betrouwbaar systematisch onderzoek in de organisatie, uitgevoerd door eigen interne auditoren komen steeds minder vaak voor nu de ISO 9001-norm voorschrijft de kwaliteit van het functioneren van de organisatie te onderzoeken en mogelijke verbeteringen daarin aan het management aan te reiken.
Uitbesteden van dit betrouwbaar systematisch onderzoek van uw volgens de ISO 9001:2015 norm gecertificeerde organisatie aan een onafhankelijke partij geeft nu meer resultaat. Onafhankelijk en ervaren auditors geven meer kans op verbetering van organisatieprocessen en klanttevredenheid: het certificaat krijgt meerwaarde.

Interne auditors (auditteam) 

Interne auditors (of een auditteam) moeten aan een aantal eisen voldoen. De ISO 9001 norm stelt dat interne auditors of auditteams niet hun eigen werk mogen beoordelen. Natuurlijk betekent dat niet dat de organisatie het auditingproces niet zelf kan uitvoeren.
Maar een frisse van een onafhankelijke blik van een externe auditor om naar uw ISO 9001 kwaliteitssysteem, en het management van processen en procedures te kijken levert wel vaak nieuwe inzichten op.

Een interne audit is eigenlijk een inwendig onderzoek om de gezondheid van de organisatie te controleren en een verificatie of de onderneming aan de eisen van de norm voldoet. 
Op de Europese interne markt is externe auditing door een geaccrediteerde partij een must voor commercieel vertrouwen van internationale ondernemingen.

Interne auditoren of auditteams, zijn daarom vaak professionals op hun vakgebied zoals bijvoorbeeld voor de certificatie-standaarden:  ISO 9001 14001 27001 45001.  ISO 9001 kwaliteitsmanagement, ISO 14001 milieuzorg en duurzaamheid, ISO 27001 informatieveiligheid en integriteit vertrouwelijke gegevens of ISO 45001, de vroegere Ohsas 18001, gezond en veilig werken met arbomanagement.

Compliance organisatie met wet- en regelgeving

Met de interne audit wordt ook de compliance gechecked. Compliance is voor een organisatie belangrijk. Een compliance audit is het verifiëren op het naleven van wet- en regelgeving. De ISO normen eisen allemaal compliance van de organisatie ( MKB of grote onderneming). 
Dit voldoen aan de normeisen en de eisen van de wet én de eisen van de organisatie wordt door de interne auditor gechecked, geëvalueerd en gerapporteerd. De compliance-audit is, behalve voor de ISO 9001 certificering norm, ook belangrijk voor de organisatie om risico's te kunnen beheersen.
Grotere organisaties zijn bekend met interne audits, externe audits, interviews, objectieve inspecties en financiële controle op compliance door een accountant. Inspecties en technische controles zijn ook standaard voor veel technische organisaties.
Compliance-audits middels onderzoek, interviews en toetsing door een eigen onafhankelijke bedrijfsauditor van de ISOMANAGEMENT organisatie, is voor veel andere organisaties een nieuw fenomeen.

Onderzoek naar verbetering processen in de organisatie

Interne audit

De interne audit is een onderzoek naar verbetermogelijkheden van het managementsysteem en de processen van de organisatie. Onderzoek naar verbetering herstel of correctie van de processen in de organisatie is de kern van managementsystemen.
Deze mogelijkheden voor optimalisatie van de processen die worden gevonden bij een audit  zijn de start voor nieuwe doelstellingen voor de organisatie.

Rapportage en opvolging bevindingen auditor

De rapportage van de bevindingen van de auditor die de controle heeft uitgevoerd en het functioneren van de organisatie heeft onderzocht worden in een goed leesbaar verslag geregistreerd. 
Dit rapport van het onderzoek met de bevindingen van de auditor geeft de gewenste aanknopingspunten voor opvolging en verbetering van processen en managementsysteem.

De bevindingen in deze verslaggeveing worden door de auditor besproken met het management en resulteren zo in verbeteringsvoorstellen en acties. De opvolging van de rapportage van deze acties worden bewaakt door het management.

Prijsindicatie kosten interne audits uitbesteden / informatie / offerte uitbesteden?

Een prijsindicatie van de kosten of een offerte voor het uitbesteden van interne audits kunt u hieronder aanvragen. U ontvangt binnen enkele uren onze reactie.

Informatie of offerte kosten interne audit uitbesteden aan ISOMANAGEMENT


Bericht van een klant:

Hi Annelies,

Vorige week de externe ISO audit gehad.

We kregen bij de mondelinge uitleg te horen dat hij niets dan lof had voor hoe we  het doen. Na het lezen van jouw intern audit rapport zei hij: ‘ik kan zien dat ze daar weten waar ze mee bezig zijn en weten waar ze het over hebben’.

Dat wilde ik je mee geven op deze mooie maandag morgen 

Als je geïnteresseerd bent, in de bijlage het verslag.... 

Info aanvragen audits uitbesteden